H5OP – Driftshandbok för Allmänflyget

Transportstyrelsens Driftshandbok för Privatflygare

Seminarie-/kompendiegruppen har sedan våren 2001 ägnat en stor del av tiden till framställning av ”Drifthandbok för Privatflygare” – ”DHB/P”. Handboken är utformad för att täcka gapet mellan BCL, utbildning och praktiskt flygande. Sedan våren 2002 har alla privatflygare, och sedermera vissa andra pilotkategorier, fått en samlingspärm för förvaring av de kompendier som tillsammans utgör DHB/P. Nedan hittar du de hittills utgivna kompendierna i pdf-format.

Kompendierna täcker var sitt ämnesområde och innehåller tillämpningar, råd och praktiska tips om hur man skall bedriva sitt flygande och tillämpa de bestämmelser som finns. De utges i allmänhet två gånger om året tills vidare.

Förhoppningen är att varje nytt kompendium skall åtföljas av en kampanj med studiecirklar och klubbaktiviteter.

Syftet med ”DHB/P” är att den skall finna sin plats i pilotväskan och bokhyllan på flygklubben och vara ett praktiskt och handfast hjälpmedel för privatflygaren att utöva sin hobby på ett säkert sätt, på samma sätt som DHB:n är för yrkespiloten.

Parallellt finns en arbetsgrupp som arbetar med att göra bättre och mer lättanvända flygkartor, förbättra tillgängligheten på flyginformationen, förbättra väderinformationen och i möjligaste mån förenkla luftrumsuppbyggnaden med undersidor, inpasseringspunkter, radiofrekvenser och genomgångshöjd.

Delprojektet arbetar intimt tillsammans med förslagsgruppen och utbildningsgruppen.

Via länken här nedan hittar du hittills utgivna häften. Notera speciellt häftet ”Sjöflyg – frihet under ansvar” som är ett samarbete mellan Svenska Sjöflygföreningen och arbetsgruppen inom H50P-programmet.

Flygsäkerhetsprogrammet

H50P = HALVERING AV PRIVATFLYGHAVERIERNA

H50P är en del av ett omfattande flygsäkerhetssamarbete
mellan KSAK, KSAB, Luftfartsinspektionen, EAA, FFK, SPAF, SSA med flera.