Stadgar

STADGAR FÖR SVENSKA SJÖFLYGFÖRENINGEN
(Swedish Seaplane Association)

Reviderad 2017


1. Föreningens namn, syfte och ändamål

Föreningens namn ska vara SVENSKA SJÖFLYGFÖRENINGEN, i internationella sammanhang översatt till SWEDISH SEAPLANE ASSOCIATION (förkortat SSA),

Föreningen har till syfte och ändamål att ideellt verka för medlemmarnas intressen genom att:

– anordna möten och utbildning

– bedriva informations- och upplysningsverksamhet i frågor rörande sjöflyget

– aktivt verka för upprätthållandet av hög flygsäkerhet

Föreningen skall:

– arbeta för den enskildes rätt att inom ramen för normala säkerhetskrav få operera med sjöflyg under minsta möjliga restriktioner.

– upprätthålla kontakter med andra organisationer med liknande intressen.

– föra medlemmars talan inför myndigheter samt biträda i frågor rörande sjöflyget.

– verka som remissinstans nationellt såväl som internationellt.

2. Medlemskap och rösträtt

2.1 Till medlem kan efter ansökan antagas envar som erlägger gällande avgifter.

2.2 Varje medlem äger rösträtt med en röst förutsatt att denne erlagt gällande föreningsavgifter.

2.3 Till hedersmedlem kan av Årsmötet utses sådan person som speciellt gagnat föreningens intressen. Hedersmedlem är befriad från stadgade avgifter.

2.4 Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och fattade beslut samt verka för att föreningens syfte stöds och att dess målsättning göres känd och erkänd.

2.5 Om medlem i ord eller handling motarbetar SSA:s syften eller skadar dess relation till berörda myndigheter eller organisationer äger föreningen rätt att utesluta sådan medlem. Detta skall ske vid föreningssammanträde efter beredning och förslag av styrelsen.

3. Föreningens ledning

3.1 Föreningen skall ledas av en styrelse, vilken skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör jämte högst fem ledamöter och högst tre suppleanter. Samtliga i styrelsen skall vara medlemmar i föreningen. Styrelsen skall tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen skall särskilt

– Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

– Tillse att i föreningen gällande regler iakttas

– Förbereda Årsmötet

– Verkställa av Årsmötet fattade beslut

3.2 Varje post inom styrelsen väljs vid årsmötet för en period om två år, sålunda att ordförande, kassör och ledmöter med jämna nummer väljs vid jämna årtal medan vice ordförande, sekreterare och ledamöter med udda nummer väljs vid udda årtal.


Suppleanter väljs på ett år. Styrelseledamot eller suppleant som ej önskar bli omvald skall skriftligen meddela valberedningen detta senast 30 dagar före årsmötet.

3.3 Styrelseledamot, som ej på tillfredställande sätt fullgör sina uppdrag, kan genom enhälligt beslut av övriga styrelsen skiljas från sitt uppdrag som styrelseledamot.

Styrelseledamot, som på egen begäran önskar utträde, skall beviljas detta. Ersättare för avgående ordinarie styrelseledamot är suppleant, som utses av styrelsen. Om suppleanten avgår utses ingen ersättare

3.4 Styrelsen kallas till sammanträde av ordförande eller när minst tre ledamöter så önskar.

Kallelse skall vara skriftlig och ske minst två veckor före utsatt sammanträde. För beslut fordras att minst 3/5 av styrelsen är närvarande.

Protokoll skall föras över fattade beslut. Varje ledamot innehar en röst. Vid lika röstetal fäller ordförande utslaget.

3.5 Styrelsen skall årligen uppdatera medlemsmatrikeln.

Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över sin förvaltning. Bokslut skall göras vid räkenskapsårets slut och ställs till revisors förfogande senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen ansvarar för att egendom under dess förvaltning är väl förvarad och, i fråga om egendom av kapitalvärde, är på betryggande sätt försäkrad.

Kontanta medel, som inte fordras för omgående utbetalning, skall förvaras på bank i föreningens namn.

3.6 Valberedningen skall bestå av tre medlemmar varav en utses som sammankallande.


4. Utskott

Styrelsen tillsätter vid behov utskott för beredning av ärenden. Utskott skall vara sammansatt av medlemmar under ledning av en styrelseledamot.

Utomstående experter och rådgivare får anlitas av utskott.


5. Funktionärer

Styrelsen utser funktionärer i erforderlig omfattning för bland annat utgivande och
distribution av föreningens medlemsblad samt Sjöflyghamnkatalogen, (Sjöflyghandboken).


6. Verksamhets- och Räkenskapsår

6.1 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara 1 maj – 30 april.

6.2 Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmöte till och med Årsmöte påföljande år.


7. Föreningens sammanträden

7.1 Årsmötet skall hållas inom tre månader från verksamhetsårets slut. Dag och plats för årsmötet skall skriftligen (eller via e-mail) tillställas varje medlem senast 60 dagar före mötet. Klockslag och möteslokal samt dagordning skall meddelas medlem senast 14 dagar före mötesdag.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans

Dagordningen skall innehålla följande fasta punkter:

– Årsmötets öppnande

– Årsmötets stadgeenliga utlysande
– Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
– Upprättande och godkännande av röstlängd.
– Val av justeringsman som jämte ordförande vid mötet skall justera årsmötets protokoll.
– Styrelsens verksamhetsberättelse

– Resultat- och balansräkning
– Revisionsberättelse
– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

– Val av aktuella styrelseledamöter och suppleanter.
– Val av revisor och suppleant

– Val av valberedning

– Fastställande av årsavgift.

– Förslag på Verksamhetsplan och Budget för det kommande året

– Föredragning och behandling av inkomna motioner.

7.2 Medlem som önskar framställa motion för årsmötesbeslut skall skriftligen inge denna till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.

7.3 Föreningssammanträde bör hållas till ett antal av minst två per verksamhetsår fördelade relativt jämnt över perioden. Minst två föreningssammanträden, årsmötet inräknat, skall hållas på plats som nära ansluter till tyngdpunkten för medlemmars geografiska fördelning inom landet. Skriftlig kallelse skall utgå minst två veckor före sammanträdesdag.

7.4 Extra föreningssammanträde hålles när styrelsen så anser erforderligt eller när minst 15 % av medlemmarna så begär. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra sammanträde när revisorn så begär. Skriftlig kallelse skall utgå minst en vecka före sammanträdesdag och innehålla uppgift om anledning till extra sammanträde.

7.5 Som skriftlig kallelse kan notis i medlemsblad, hemsidan eller kallelse genom mail användas.

7.6 Röstning sker normalt genom öppen votering. Om medlem så begär skall sluten votering användas. I händelse av lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sluten votering avgör lotten. För styrkande av sin rösträtt skall medlem kunna visa att gällande avgifter erlagts. Icke närvarande medlem kan rösta genom ombud. Denne har att före röstning uppvisa skriftlig fullmakt, som skall godkännas av ordförande.

7.7 Beslut som fattas vid föreningssammanträde och som berör föreningens verksamhet skall protokollföras.


8. Revision

Vid årsmöte utsedd revisor skall granska föreningens räkenskaper och i därmed sammanhängande ärenden bedöma styrelsens åtgärder. Revision skall vara verkställd till årsmötet och revisionsberättelse föreligga. Revisor äger rätt att granska föreningens räkenskaper närhelst han/hon så önskar.


9. Tecknande av föreningens namn och firma

9.1 I skrivelse till myndigheter och andra officiella organ tecknas föreningen av ordförande alternativt vice ordförande samt sekreteraren alternativt kassören tillsammans.

9.2 I bank- och postgiro- samt andra ärenden, som är direkt knutna till kassörens funktion tecknar denne ensam föreningens firma. Vid kassörens förfall tecknar ordförande sådant ärende.

9.3 I korrespondens av rutinmässig karaktär tecknas föreningen av enskild styrelseledamot eller annan av styrelsen utsedd medlem.


10. Ändring av stadgar

10.1 Förslag till ändring av stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen. Förslaget jämte
styrelsens yttrande förelägges vid föreningssammanträde för omröstning.

10.2 För ändring av stadgar fordras beslut vid två föreningssammanträden varav det ena skall
vara ett årsmöte.

10.3 Stadgar får ej tillämpas förrän de är fastställda enligt 10.2.


11. Föreningens upplösning

11.1 Föreningen upplöses om antalet aktiva medlemmar understigen 10 stycken.

11.2 Upplöses föreningen enligt 11.1 skall dess tillgångar förvaltas av en interimsstyrelse under
en tid av 12 månader. Interimsstyrelsen skall bestå av tre medlemmar som utses
samtidigt som beslut fattas om upplösning.

11.3 Skulle föreningen icke återuppstå inom tid som angives i 11.2 skall föreningens tillgångar
disponeras på så sätt som fastställes som beslut om föreningens upplösning. Kontanter och
kapitaltillgångar får icke tillfalla person utan skall fonderas eller doneras på sätt som
främjar föreningens intressen.