Fly-In Idre 12-14 augusti 2022

SSA arrangerade och genomförde i augusti 2022 en Fly IN/säkerhetskonferens med syfte att informera/lära/utveckla säkerheten inom sjöflyg i Sverige och Norden.

Det var ca 15 personer som var föranmälda till Fly IN med logi och mat vilket var en liten besvikelse för oss. Det glädjande var att vi fick påfyllning av både gäster och flygplan under lördagen. Totalt kom det 9 st landflygplan och 6 st sjöflygplan vilket resulterade i ca 40 personer under lördagen vid lunchen. Trevligt inslag utgjorde alla ungdomar från FFK, Aviat Husky från Flensburg med far och dotter (båda sjöflygpiloter), UL-Skylane från Frösunda, samt långväga deltagare från Piteå i norr, Ivö i Skåne, Tyskland och Norge.

Alla vet nog hur tråkigt det kan vara i en flygplanshangar, men IDRE/ESUE flyghangar är det motsatta, stor fin med gamla maskiner, en suverän bar med pizza, öl, vin music och gemytlighet. Get to gether partyt på fredagen blev en bra öppning av helgen. Man hade även möjligheten att prova artefakts cyklar i modern tappning med batteridrift, dessa fartvidunder lockade till taxning och start på den fina landningsbanan.

FLORIAN BRAASCH/EUROAVIATION HAMBURG
Lördagens program startade kl 0900 med föredrag av Florian Braasch/EuroAviation Hamburg som introducerade deras brooker verksamhet samt beskrev hur deras affärsverksamhet såg ut. Florian Braasch poängterade det fina samarbetet med SSA och den finska motsvarigheten. Det har varit en positiv utveckling i haverierna det senaste året och det hoppas Florian Braasch ska fortsätta i och med det säkerhetsarbete som SSA genomför och implementerar i organisationen. Florian var tacksam för den inbjudan han fått och att han fick träffa många positiva sjöflygpiloter. Ett viktigt budskap som Florian gav var att även om
en pilot har många tusen flygtimmars erfarenhet så kan även den piloten ha en dålig dag, därför grundar sig premiesättningen och försäkringsgrunden inte i första hand på antalet flygtimmar hos piloten.

Sekundärt vägs det in i riskbedömningen, men erfarenhetsmässigt har det mindre betydelse.

TORE MOSKVIL/NOVACONSULT-HDI, NORGE
Programmet fortsatte med presentation och beskrivning från Tore Moskvil, som beskrev sina erfarenheter 30 år tillbaka och sitt samarbete med HDI. Novaconsult har ett gediget samarbete med HDI och lång erfarenhet av detta. Novaconsult har tre st medarbetare och har en stabil utveckling av sin affär på den Nordiska marknaden. Norska sjöflygplan är väl representerade hos Novaconsult och man välkomnar försäkringstagare från hela den Skandinaviska marknaden. Tore Moskvil understryker att samarbetet med SSA skall vara långsiktigt och stabilt, samt grundat på fundamentala säkerhets aspekter, som SSA nu genomför. Även Tore Moskvil betonar att säkerheten och utvecklingen av sjöflygpiloter medför återkoppling på försäkringspremierna. Till skillnad från de på marknaden tidigare verksamma försäkringsbrookers så menar Tore Moskvil att Novaconsult har ett gediget samarbete med HDI som borgar för långsiktighet.

STATENS HAVERIKOMMISSION/ JOHAN NIKOLAU OCH MATS TRENSE
Johan Nicolau och Mats Trense turades om att beskriva Haverikommissionens sätt att jobba med haverier. Myndigheten har totalt 30 st medarbetare och är därmed den minsta myndigheten i Sverige. Haverikommissionen jobbar enbart med utredningar och är inte en dömande part i haverier. Utredningstiden för ett flygplanshaveri är i genomsnitt ca 8-9 månader vilket är bäst i världen. Haverikommissionen har en standby function dvs om ett haveri inträffar så startar utredningen direkt, detta sker genom en TIB(tjänsteman i beredskap) som direkt fördelar start arbetet. SHK har en arbetsfilosofi baserad på liknande sätt som sjöflygpiloter mfl. använder – Plan Do Check Act (PDCA).
Mats och Johan är ansvariga för bl.a den sk Örebroolyckan/fallskärmsolyckan och förklarade på ett mycket objektivt sätt arbetsgången, slutrapporten beräknas komma i september 2022. De är också ansvariga för haveriutredningen ang. Twin Seebe olyckan i Siljan.
Mats T och Johan N föredrag finns bifogat denna rapport och kan läsas i sin helhet.

TRANSPORTSTYRELSEN/MAGNUS AXELSSON
Magnus betonade i sitt anförande att hans roll var att informera och proaktivt medverka till höjd flygsäkerhet både bland piloter och flygplan.
Det betyder väldigt mycket för oss som flyger att få input om regeltolkning och operativt arbete samt beslutsgång i bestämmelser.
Magnus är ansvarig och leder Allmän Flyg Säkerhets Rådets arbete. AFSR är en synnerligen viktig mötesplats för alla flygrelaterade organisationer i Sverige som bidrar både med lärande och ekonomi till positiv utveckling av flygsäkerheten i Sverige:

•Vilka regler gäller för privatflygning i Sverige (EU)
•Flygsäkerhetsarbete, Säkerhetskultur & Allmänflygsäkerhetsrådet (AFSR)
•Luftfartyg med kulturhistorisk värde
•Annex I-behörighet kopplad till EU:certifikatet

Som GA pilot skall du behärska följande (Se bif pdf):

• NCO.GENGenerell Requirements
PIC ansvar, dokument ombord, info till passagerare mm.
• NCO.OP Operationell Procedures
Start-och landningsområden, IFR-min, PBN, bränslekrav mm.
• NCO.POL Performance& Operating Limitations
Hänvisar till luftfartygets AFM
• NCO.IDE Instruments, Data & Equipment
Utrustningskrav för VFR/Night/IFR, ELT, flygning över vatten mm.
• NCO.SPEC Specifik Recuirements
Tilläggskrav för AVA, Fallskärm, MCF mm.

Transportstyrelsens vision: Vi möjliggör morgondagens resor och transporter

SSA/FILIP NILSSON ORDF.
Avslutningsvis redogjorde SSA för arbetet med det flygsäkerhetsprogram som SSA tagit fram och genomfört under våren 2022. Genom att vända sig till FI/CRI/E inom sjöflygutbildning med information om ett s.k. avrostningsprogram och ett gemensamt webinar för genomgång, har SSA nått ut till en viktig grupp. Målgruppen har bestått av ca 15-20 st. i målgruppen och varit mycket uppskattad. Målgruppen har i sin tur genomfört avrostning/refresh med ca +-25 st. sjöflygpiloter från norr till söder. Glädjande har varit att även UL sjöflygpiloter har genomfört den här utbildningen.
Webinaret och genomgången har varit mycket uppskattat och spontana krav ställdes om att genomföra uppföljning redan under hösten 2022 med förberedelse till nästa säsong. 
SSAs avrostningsprogram finns på SSAs hemsida och som bilaga här i form av Power Point.
Under hösten 2022 kommer också ”Sjöflyghandboken” att ges ut i reviderat skick i samarbete med KSAB, och som med fördel kan användas som teori hjälpmedel inom sjöflygutbildning. Sjöflyghandboken kommer även att ges ut i en engelsk översättning.

SLUTKOMMENTAR
Säkerhetskonferensen i Idre har resulterat i många erfarenheter för både lyssnare och föredragshållare. Kontakter har skapats och erfarenheter utbytts. Vi kan förvänta oss ett närmare samarbete på försäkringsmarknaden, utbyte av kunskaper inom säkerhetsarbetet för sjöflygpiloter mellan resp. myndighet, försäkringsbolag och inte minst mellan SSA och UL sjöflygpiloter. En tydlig bekräftelse på att SSA:s arbete med flygsäkerhet tillsammans med Transportstyrelsen, Novaconsult och EuroAviation gör skillnad, kommer att visa sig framöver i form av proaktivitet och effektiv skadereglering men framför allt att olycksstatistiken minimeras och pilotdöden upphör. Vi inom SSA kommer att fortsätta implementera säkerhetskulturen inom sjöflyget i Sverige och Norden.
SSA hoppas på ett ömsesidigt och bra samarbete med UL sjöflygpiloterna framöver.

Styrelsen för SSA framför ett stort tack till Ewa Lettby/KSAB som skänkt priser till vårt lotteri och som vi samarbetar med. Ett stort tack även till arrangörerna Mats o Chris Berglund och Wictor som på ett förtjänstfullt sätt gjort arrangemanget möjligt o lyckat.

Bifogat finns de föredrag som framfördes på säkerhetskonferensen.

Programblad

Föredrag Novaconsult

Föredrag Statens Haverikommission

Föredrag Transportstyrelsen